Lưu trữ của tác giả: tiendat

MySQL – Bài 13: Sắp xếp dữ liệu kết quả & Điều khiển các giá trị NULL

Sắp xếp dữ liệu kết quả Trong bài này chúng ta xem cách sử dụng...

MySQL – Bài 12: Hàm MySQL: SUM – MAX/MIN – AVG – COUNT

Hàm SUM Hàm Sum được sử dụng để tính tổng của các field (trường) trong...

MySQL – Bài 11: Câu lệnh truy vấn Update và Delete

Cú pháp lệnh Update Lệnh SQL Update được sử dụng để cập nhật, tính toán...

MySQL – Bài 10: Mệnh đề WHERE – Mệnh đề LIKE

Mệnh đề WHERE Trong bài trên, ta đã biết câu lệnh truy vấn SELECT được...

MySQL – Bài 9: Câu lệnh truy vấn SELECT

Cú pháp chung Câu lệnh SQL SELECT được sử dụng để nhận (fetch) dữ liệu...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Một vài lưu ý về khóa của table Khóa chính: Khóa chính (hay ràng buộc...

MySQL – Bài 7: Câu lệnh truy vấn INSERT

Để chèn dữ liệu vào các table MySQL ta sử dụng câu lệnh truy vấn...

MySQL – Bài 6: Tạo/Xóa các table trong cơ sở dữ liệu

1:Tạo table trong cơ sở dữ liệu Lệnh SQL tạo table: Trước khi tạo table...

Computer Forensics – Bài 4: Computer forensics và Network forensics

Computer forensics liên quan đến việc khảo sát và phân tích dữ liệu (dựa trên...

Hạ tần khóa công khai (PKI) – Bài 2: Trao đổi thông tin dựa trên PKI

Trao đổi thông tin dựa trên PKI: Giao dịch dựa trên PKI cung cấp cả...