MySQL – Bài 12: Hàm MySQL: SUM – MAX/MIN – AVG – COUNT

mysql bai 12

Hàm SUM

Hàm Sum được sử dụng để tính tổng của các field (trường) trong các record khác nhau. Nó thường được sử dụng trong câu lệnh Select để tính tỏng giá trị của một trường số (kiểu number) của các record thỏa mãn điều kiện nào đó.

Ví dụ 1:

mysql> SELECT * FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, liệt kê ra tất cả các record trong table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql> SELECT SUM(SoLuong) FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra tổng giá trị chứa ở trường SoLuong của table BanHang.

Ví dụ 3:

mysql> SELECT MaHang, SUM(SoLuong)

-> FROM BanHang GROUP BY MaHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra tổng số lượng (SUM(SoLuong)) hàng đã bán ra theo từng mặt hàng (GROUP BY MaHang), xét với tất cả record trong table BanHang.

Kết quả in ra gồm 2 cột: Mã hàng (MaHang) và Số lượng (SUM(SoLuong).

Như vậy, trong table BanHang có bao nhiều mặt hàng xuất hiện (có bán), mỗi mặt hàng có thể xuất hiện nhiều hơn một lần, thì kết quả có bấy nhiêu dòng.

Điểm khác biệt của lệnh Select ở đây là, nó sử dụng thêm từ khóa Group by: Để gộp nhóm các mặt hàng có có cùng MaHang.

Trong lệnh này, hàm SUM được sử dụng để tính tổng theo nhóm.

Hàm MAX/MIN

Hàm Max (hàm Min) được sử dụng để tìm ra một record mà giá trị tại một trường (được chỉ định) của nó là lớn nhất (nhỏ nhất) so với các record còn lại (xét trên cùng trường).

Ví dụ 1:

mysql> SELECT MAX(SoLuong) FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tìm và in ra giá trị lớn nhất, trong số các giá trị chứa ở trường SoLuong của table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql> SELECT MaHang, NgayBan, MAX(SoLuong)

-> FROM BanHang GROUP BY MaHang;

Tương tự lệnh trên, nhưng tìm lớn nhất theo từng nhóm mặt hàng (GROUP BY MaHang). Kết quả in ra gồm: Mã hàng, Ngày bán và Số lượng (lớn nhất).

Ví dụ 3:

mysql> SELECT MIN(SoLuong) MinSL,

->MAX(SoLuong) MaxSL

-> FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tìm và in ra giá trị nhỏ nhất (trả về ở biến MinSL) và lớn nhất (MaxSL), trong số các giá trị chứa ở trường SoLuong của table BanHang.

Hàm AVERAGE

Hàm AVG được sử dụng để tìm ra giá trị trung bình chứa tại một trường số của một tập record nào đó.

Ví dụ 1:

mysql> SELECT AVG(SoLuong)

-> FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra trung bình cộng số lượng (AVG(SoLuong)) hàng được bán ra, tất cả mặt hàng, từ table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql> SELECT MaHang, AVG(SoLuong)

-> FROM BanHang GROUP BY MaHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra trung bình cộng số lượng (AVG(SoLuong)) hàng được bán ra theo từng mặt hàng (GROUP BY MaHang) từ table BanHang.

4:Hàm COUNT

Hàm Count được sử dụng để đếm số lượng record trong một table thỏa mã điều kiện nào đó.

Ví dụ 1:

mysql>SELECT COUNT(*) FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, đếm và in ra số lượng record có trong table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql>SELECT COUNT(*) FROM BanHang WHERE MaHang = "TV001";

Lệnh này được sử dụng để, đếm và in ra số lượng record trong table BanHang mà trường MaHang = “TV001” (có bao nhiêu lần bán mặt hàng có mã là “TV001”).

Bài viết cùng chuyên mục:

0 0 Bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận