SQL – MySQL

MySQL – Bài 9: Câu lệnh truy vấn SELECT

Cú pháp chung Câu lệnh SQL SELECT được sử dụng để nhận (fetch) dữ liệu...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Một vài lưu ý về khóa của table Khóa chính: Khóa chính (hay ràng buộc...

MySQL – Bài 7: Câu lệnh truy vấn INSERT

Để chèn dữ liệu vào các table MySQL ta sử dụng câu lệnh truy vấn...

MySQL – Bài 6: Tạo/Xóa các table trong cơ sở dữ liệu

1:Tạo table trong cơ sở dữ liệu Lệnh SQL tạo table: Trước khi tạo table...

MySQL – Bài 5: Các kiểu dữ liệu được MySQL chấp nhận

MySQL đưa ra 3 nhóm kiểu dữ liệu chính sau đây: Các kiểu dữ liệu...

MySQL – Bài 4: Tạo/Xóa một cơ sở dữ liệu MySQL

Tạo cơ sở dữ liệu Tạo cơ sở dữ liệu sử dụng thư viện mysqladmin:...

MySQL – Bài 3: Kết nối đến server MySQL

Nhắc lại cú pháp PHP MySQL làm việc tốt trong sự kết hợp với nhiều...

MySQL – Bài 2: Bước đầu với RDBMS MySQL

Giới thiệu về MySQL MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ...

MySQL – Bài 1: Một số thuật ngữ liên quan đến cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu và Cơ sở dữ liệu quan hệ: Database (cơ sở dữ...