Loading...

 

Bước 1: Dùng trình soạn thảo nào đó (vi) để mở file cấu hình mạng (interfaces):

/etc/network/interfaces

 

Bước 2: Tìm đến đoạn lệnh:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

                Đoạn lệnh này cho biết, card eth0 đang nhận địa chỉ IP động từ DHCP Server nào đó trên mạng.

 

Bước 3: Bây giờ nếu muốn gán địa chỉ IP tĩnh - 192.168.43.22/24 - cho card eth0 của máy ta thay đoạn lệnh trê bằng đoạn lệnh sau:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.43.22

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.43.x

network 192.168.43.0

broadcast 192.168.43.255

dns-nameservers 8.8.8.8

 

                x: được thay bằng gateway thực tế của mạng

 

Bước 4: Lưu lại file cấu hình vừa chỉnh sửa

 

Bước 5: Khởi động lại card mạng bằng lệnh networking restart  như sau:

              /etc/init.d/networking restart

 

Bước 6: Kiểm tra mạng bằng lệnh ping

              ping google.com

 

Chú ý: Ta có thể gán địa chỉ IP tĩnh – 192.168.10.2/24 – cho máy Ubuntu một cách tức thời, bằng cách thực hiện 2 lệnh sau tại của sổ Terminal:

 

              ifconfig eth0 192.168.43.2 netmask 255.255.255.0

              route add default gw 192.168.43.x  eth0

 

            Địa chỉ IP được gán theo kiểu này chỉ có tác dụng tại phiên làm việc hiện tại. Tức là, sau khi rebook máy, địa chỉ này sẽ thay đổi (phụ thuộc vào khai báo trong tập tin interfaces).

 

Tu hoc an ninh mang

 

Từ khóa:

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp