Loading...

Chương I :

KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

$2 : Hệ quản trị CSDL

A. Tóm tắt lí thuyết:

1.      Chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm: Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu; Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu và Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu.

-     Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệuthông qua việc cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để mô tả, khai báo cơ sở dữ liệu.

-     Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệuthông qua việc cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để diễn tả các yêu cầu, các thao tác cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu. 

-     Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu đảm bảo thực hiện một số yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu.

 

2.      Trong các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, khó có thể nói chức năng nào là quan trọng nhất. Nếu xét về mục đích của việc tổ chức lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu thì chức năng Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu là quan trọng hơn cả.

 

3.      Trong thực tế, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau bao gồm trong nó các chức năng cụ thể khác nhau, có thể nó chỉ thực hiện được các chức năng cơ bản (như trong MS_Access), có thể nó thực hiện được các chức năng cao cấp hơn trên cơ sở dữ liệu (như trong MS SQL Server). Nhưng hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều phát triển theo hướng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dùng cơ sở dữ liệu, của người quản trị cơ sở dữ liệu, của người lập trình cơ sở dữ liệu, bởi vậy các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu ngày càng được mở rộng.

 

4.      Hai thành phần chính của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là: Bộ xử lí truy vấn (bộ xử lí yêu cầu) và bộ quản lí dữ liệu.

 

5.      Một số chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bởi hệ điều hành nên mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có tương tác cần thiết với hệ điều hành.

 

6.      Có thể thấy hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm các bước sau: Khi nhận được  yêu cầu của người dùng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ gửi yêu cầu đó đến Bộ xử lí truy vấn. Bộ xử lí truy vấn thực hiện truy vấn dữ liệu, rồi thông qua Bộ quản lí dữ liệu để yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa thông tin cần thiết. Các thông tin tìm thấy được trả lại bộ xử lí dữ liệu và chuyển đến bộ xử lí truy vấn để trả kết quả cho người dùng.

 

7.      Khi làm việc với cơ sở dữ liệu, tùy theo yêu cầu khai thác dữ liệu và quyền đối với dữ liệu, con người có thể đóng vai trò của: Người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng và người dùng.

-     Nhiệm vụ chính của người quản trị cơ sở dữ liệu là cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho các đối tượng người dùng cơ sở dữ liệu khác nhau. Ngoài ra họ còn phải duy trì các hoạt động của hệ thống nhằm đảm bảo yêu cầu của các chương trình ứng dụng và người dùng.

-     Nhiệm vụ của người lập trình ứng dụng là xây dựng các chương trình (máy tính) có khả năng truy xuất và xử lí thông tin trong cơ sở dữ liệu. Các chương trình này phải đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu của người dùng.

-     Người dùng cơ sở dữ liệu là người có nhu cầu khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu. Họ thường tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các chương trình ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu được viết ra bởi người lập trình ứng dụng. Các nhóm người dùng khác nhau thường có quyền truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu khác nhau.

 

8.      Để xây dựng một cơ sở dữ liệu ta cần thực hiện qua các bước sau: Khảo sát; Thiết kế và Kiểm thử. Các bước này thường được tiến hành lặp lại nhiều lần cho đến khi hệ thống có khả năng ứng dụng.   

B. Câu hỏi – Bài tập:

B1. Câu hỏi trắc nghiệm :

2.1.   Chức năng cơ bản của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là:

a.  Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu

b.  Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

c.  Cung cấp công cụ kiểm soát, đ/khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu

d.  Tất cả ở trên

Đáp án: Chọn D,

-     Chức năng chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là cung cấp môi trường thuận lợi để người sử dụng có thể tạo lập, cập nhật, lưu trữ, khai thác cơ sở dữ liệu và kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu.

 

2.2.   Hai thành phần chính của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là:

a.  Bộ xử lí yêu cầu và Bộ xử lí truy vấn

b.  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

c.  Bộ xử lí truy vấn và Bộ quản lí dữ liệu

d.  Bộ xử lí yêu cầu và Bộ quản lí dữ liệu

Đáp án: Chọn C,

-     Hai thành phần chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu là: Bộ xử lý truy vấn (còn gọi là bộ xử lý yêu cầu) và Bộ quản lý dữ liệu.

 

2.3.   Khi làm việc với cơ sở dữ liệu con người có thể đóng vai trò của:

a.  Người quản trị cơ sở dữ liệu

b.  Người lập trình ứng dụng

c.  Người dùng đầu cuối

d.  Tất cả ở trên

Đáp án: Chọn D,

-     Khi làm việc với cơ sở dữ liệu con người có thể đóng vai trò của: Người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng và người dùng đầu cuối. Thông thường, người quản trị cơ sở dữ liệu đồng thời cũng là người lập trình ứng dụng.

 

2.4.   Các bước cơ bản cần thực hiện khi xây dựng cơ sở dữ liệu là:

a.  Kiểm thử; Thiết kế; Khảo sát

b.  Khảo sát; Thiết kế; Kiểm thử

c.  Thiết kế; Khảo sát; Kiểm thử

d.  Khảo sát; Kiểm thử; Thiết kế 

Đáp án: Chọn B,

-     Các bước cơ bản, theo đúng trình tự, cần thực hiện khi xây dựng cơ sở dữ liệu là: Khảo sát, thiết kế, kiểm thử.

 

2.5.   Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin được gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Thao tác dữ liệu gồm các công việc sau đây:

a.  Cập nhật dữ liệu & Xóa/sửa dữ liệu

b.  Kết xuất thông tin & Cập nhật thông tin

c.  Cập nhật thông tin & Khai thác thông tin

d.  Kết xuất thông tin & Khai thác thông tin

Đáp án: Chọn C,

-     Ngôn ngữ thao tác dữ liệu hỗ trợ việc cập nhật thông tin và khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu.

 

2.6.   Công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ hệ cơ sở dữ liệu thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây:

a.  Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

b.  Duy trì tính nhất quán của cơ sở dữ liệu

c.  Quản lí các mô tả dữ liệu

d.  Tất cả ở trên

Đáp án: Chọn D,

-     Công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ thực hiện những nhiệm vụ: Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, duy trì tính nhất quán của cơ sở dữ liệu, quản lý các mô tả dữ liệu,...

 

2.7.   Trong giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu người xây dựng cơ sở dữ liệu phải thực hiện những nhiệm vụ chính nào sau đây:

a.  Thiết kế cơ sở dữ liệu & Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

b.  Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu & Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng

c.  Thiết kế cơ sở dữ liệu & Xây dựng chương trình ứng dụng

d.  Kết hợp cả 3 ở trên          

Đáp án: Chọn D,

-     Ba nhiệm vụ chính của giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu là: Thiết kế cơ sở dữ liệu, lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

 

2.8.   Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Đâu là sự khác nhau giữa, (1) ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và (2) ngôn ngữ khai thác dữ liệu:

a.  (1) Hỗ trợ mô tả và khai báo cơ sở dữ liệu; (2) Hỗ trợ diễn tả các yêu cầu, các thao tác cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu

b.  (2) Hỗ trợ diễn tả các yêu cầu, các thao tác cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu. (1) Hỗ trợ mô tả và khai báo cơ sở dữ liệu

c.  (1) Hỗ trợ mô tả và khai báo cơ sở dữ liệu; (2) Hỗ trợ thực hện các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu

d.  (1) Hỗ trợ thực hện các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu; (2) Hỗ trợ diễn tả các yêu cầu, các thao tác cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu

Đáp án: Chọn A,

-     Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (1), hỗ trợ mô tả và khai báo cơ sở dữ liệu. Trong khi đó, ngôn ngữ khai thác dữ liệu (2), hỗ trợ diễn tả các yêu cầu, các thao tác cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu.

 

2.9.   Liên quan đến sự hỗ trợ của ngôn ngữ cơ sở dữ liệu và sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình bậc cao. Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng:

a.  Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu cung cấp phương tiện để mô tả thuật toán

b.  Ngôn ngữ lập trình bậc cao cung cấp phương tiện phong phú và đa dạng để làm việc với tệp và bản ghi

c.  Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu cung cấp phương tiện để làm việc với tệp và bản ghi

d.  Cả ngôn ngữ cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình bậc cao đều cung cấp phương tiện để dễ dàng mô tả thuật toán

Đáp án: Chọn C,

-     Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu cung cấp phương tiện phong phú và đa dạng để làm việc với tệp và bản ghi.

-     Ngôn ngữ lập trình bậc cao cung cấp phương tiện phong phú và đa dạng để mô tả thuật toán.

 

2.10.   Phát biểu nào sau đây là không đúng về hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

a.  Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có một ngôn ngữ
cơ sở dữ liệu riêng

b.  Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có các tương tác
cần thiết với hệ điều hành

c.  Mọi hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có các chức năng giống nhau

d.  Các chương trình ứng dụng tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua các truy vấn

Đáp án: Chọn C,

-     Chức năng của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường là không giống nhau. Nó chỉ giống nhau ở các chức năng cơ bản như: Tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu.

 

B2. Bài tập tự luận (Tiết 2.2):

Tu hoc

Từ khóa:

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp