Loading...

 

B. Câu hỏi – Bài tập

B1. Câu hỏi trắc nghiệm :

 

1.1.   Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức gồm :

a.  Tạo lập hồ sơ; Cập nhật hồ sơ; Xử lí hồ sơ

b.  Tạo lập hồ sơ; Cập nhật hồ sơ; Khai thác hồ sơ

c.  Cập nhật hồ sở; Khai thác hồ sơ; Xử lí hồ sơ

d.  Lưu trữ hồ sơ; Cập nhật hồ sơ; Khai thác hồ sơ

Đáp án: Chọn B,

-     Ba công việc chính thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là: Tạo lập hồ sơ; Cập nhật hồ sơ và Khai thác hồ sơ.

 

1.2.   Trong công tác quản lí hồ sơ học sinh, công việc nào sau đây thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ:

a.  Thay đổi thông tin của một học sinh

b.  Xem thông tin của một học sinh

c.  Xóa bớt thông tin của một học sinh ra khỏi cơ sở dữ liệu

d.  Tất cả ở trên

            (Chọn hai phương án)

             Đáp án: Chọn A và C,

-     Thay đổi thông tin học sinh và xóa bớt thông tin của một học sinh ra khỏi cơ sở dữ liệu đều làm thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu nên nó thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ

-     Xem thông tin học sinh (B) không làm thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu nên nó không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ.

 

1.3.   Công việc chính trong công việc khai thác hồ sơ là :

a.  Cập nhật; Sắp sếp; Thống kê; Tìm kiếm;

b.  Sắp xếp; Thống kê; Tìm kiếm; Xóa/Sửa

c.  Sắp xếp; Thống kê; Tìm kiếm; Lập báo cáo

d.  Sắp xếp; Thống kê; In báo cáo; Tìm kiếm

Đáp án: Chọn C,

-     Các ông việc chính trong công việc khai thác hồ sơ là: Sắp xếp; Thống kê; Tìm kiếm; Lập báo cáo

 

1.4.   Một cơ sở dữ liệu được cho là đảm bảo tính độc lập thì nó phải thể hiện được sự độc lập ở cả hai mức:

a.  Mức vật lí & mức logic

b.  Mức logic & mức khái niệm

c.  Mức khái miệm & mức vật lí

d.  Mức vật lí & mức khung nhìn

            Đáp án: Chọn C,

            Tính độc lập của cơ sở dữ liệu phải được thể hiện ở cả hai mức: Độc lập ở mức vật lí và độc lập ở mức khái niệm.

 

1.5.   Điểm khác biệt chính giữa: (1) Cơ sở dữ liệu và (2) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là :

a.  (1): Là phần mền, trong khi đó (2) không phải là phần mềm

b.  (1): Không phải là phần mền, trong khi đó (1) là phần mềm

c.  (1): Là tập các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, trong khi đó (2) là phần mềm cung cấp công cụ để khai thác thông tin của cơ sở dữ liệu.

d.  Tất cả ở trên

Đáp án: Chọn C,

 

Như đã biết:

-     Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

-     Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của một cơ sở dữ liệu được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

 

1.6.   Các mức thể hiện của một cơ sở dữ liệu bao gồm:

a.  Mức vật lí; Mức khái niệm; Mức khung nhìn

b.  Mức logic; Mức khái niệm; Mức khung nhìn

c.  Mức vật lí; Mức logic; Mức khái niệm; Mức khung nhìn

d.  Mức vật lí; Mức khái niệm; Mức người dùng

Đáp án: Chọn A,

-     Chỉ có ba mức thể hiện của cơ sở dữ liệu: Mức vật lí; Mức khái niệm và Mức khung nhìn.

 

1.7.   Để lưu trữ và khai thác thông tin trên máy tính cần phải có:

a.  Cơ sở dữ liệu

b.  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

c.  Thiết bị vật lí

d.  Tất cả ở trên

Đáp án: Chọn D,

-     Để lưu trữ và khai thác thông tin trên máy tính cần phải có sự hỗ trợ đầy đủ của cả ba thành phần: Cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Thiết bị vật lí (máy tính, đĩa cứng mạng).

 

1.8.   Một hệ cơ sở dữ liệu cần phải có những cơ chế để đảm bảo được những yêu cầu sau đây:

a.  Tính cấu trúc & Tính toàn vẹn

b.  Tính nhất quán & Tính độc lập

c.  Tính an toàn và bảo mật thông tin & Tính không dư thừa

d.  Tất cả ở trên

Đáp án: Chọn D,

-     Một hệ cơ sở dữ liệu cần phải có những cơ chế để đảm bảo được những yêu cầu về: Tính cấu trúc; Tính toàn vẹn; Tính nhất quán; Tính an toàn và bảo mật thông tin; Tính độc lập; Tính không dư thừa.

 

1.9.   Nếu cơ sở dữ liệu vi phạm Tính không dư thừa thì:

a.  Người dùng không thể nhập thêm thông tin vào nó

b.  Người dùng không thể xóa bớt thêm thông tin trong nó

c.  Hệ thống tốn nhiều bộ nhớ hơn để lưu trữ nó

d.  Tất cả ở trên

Đáp án: Chọn C,

-     Một cơ sở dữ liệu được cho là dư thừa dữ liệu (vi phạm tính không dư thừa) khi trong đó có chứa nhiều thông tin trùng lặp hoặc chứa thông tin mà có thể dẽ dàng suy ra hay tính toán được từ các dữ liệu đã có. Sự trùng lặp thông tin này gây lãng phí bộ nhớ lưu trữ (tốn nhiều bộ nhớ hơn để lưu trữ) và có thể dẫn đến tình trạng không nhất quán thông tin.

 

1.10.   Phát biểu nào sau đây là không đúng về cơ sở dữ liệu:

a.  Cơ sở dữ liệu được thể hiện ở ba mức: Mức vật lí, mức khái niệm và mức khung nhìn

b.  Người dùng nhìn cơ sở dữ liệu ở mức khung nhìn

c.  Cơ sở dữ liệu cung cấp môi trường thuận lợi để cập nhật và khai thác dữ liệu

d.  Cơ sở dữ liệu là một tập các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó

Đáp án: Chọn C,

-     Cung cấp môi trường thuận lợi để cập nhật và khai thác dữ liệu là một trong các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

-     Người sử dụng thông thường chỉ nhìn cơ sở dữ liệu ở múc khung nhìn, trong khi đó người quản trị hệ cơ sở dữ liệu và người phát triển ứng dụng phải nhìn cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm, nhưng họ không cần nhìn cơ sở dữ liệu ở mức vật lí, điều này không cần thiết.

 

B2. Bài tập tự luận :

1.11.   Hãy điền một từ/một cụm từ, cho trước trong khung dưới đây, vào một chỗ trống thích hợp trong đoạn văn bản sau:

chủ thể

khai thác

cấu trúc

quyết định

khung nhìn

(* chỉ sử dụng 4 trong 5 cụm từ đã cho)

Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, ____(1)____ hồ sơ là phục vụ, hỗ trợ quá trình lập kế hoạch, ra ____(2)____ xử lí công việc của người có trách nhiệm. Trong đó công việc tạo lập hồ sơ đóng vai trò quan trọng, người xây dựng hồ sơ phải xác định ____(3)____ cần quản lí, thông tin nào của chủ thể cần phải quản lí, để từ đó xác định ____(4)____ hồ sơ. Việc thu thập, tập hợp và lưu trữ thông tin chỉ có thể thực hiện được sau khi đã lâp được cấu trúc của hồ sơ.  

Đáp án:          1. Khai thác               2. Quyết định

                        3. Chủ thể                  4. Cấu trúc

 

1.12.   Hãy điền một từ/một cụm từ, cho trước trong khung dưới đây, vào một chỗ trống thích hợp trong đoạn văn bản sau:

tạo lập

hệ

phần mềm

chương trình

quản trị

(* chỉ sử dụng 4 trong 5 cụm từ đã cho)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) là ____(1)____ cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để ____(2)____, lưu trữ và khai thác thông tin của một cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ ____(3)____ và khai thác nó thường được gọi chung là ____(4)____ cơ sở dữ liệu.

Đáp án:          1. Phần mềm              2. Tạo lập

                        3. Quản trị                 4. Hệ

 

1.13.   Hãy điền một từ/một cụm từ, cho trước trong khung dưới đây, vào một chỗ trống thích hợp trong đoạn văn bản sau:

quan hệ

khai thác

liên quan

thiết bị

xã hội

(* chỉ sử dụng 4 trong 5 cụm từ đã cho)

Một cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp dữ liệu có ____(1)____ với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trường học, một ngân hàng, một công ti, một nhà máy,...), được lưu trữ trên các ____(2)____ nhớ để đáp ứng nhu cầu ____(3)____thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau. Hiện nay việc ứng dụng cơ sở dữ liệu trong hầu hết các hoạt động ____(4)____ trở nên phổ biến và quen thuộc.

Đáp án:          1. Liên quan              2. Thiết bị

                        3. Khai thác               4.  Xã hội

 

1.14.   Hãy điền một từ/một cụm từ, cho trước trong khung dưới đây, vào một chỗ trống thích hợp trong đoạn văn bản sau:

nhất quán

lãng phí

trùng lặp

dư thừa

không dư thừa

(* chỉ sử dụng 4 trong 5 cụm từ đã cho)

Một cơ sở dữ liệu được cho là ____(1)____ dữ liệu khi trong đó có chứa nhiều thông tin ____(2)____ hoặc chứa thông tin mà có thể dễ dàng suy ra hay tính toán được từ các dữ liệu đã có. Sự trùng lặp thông tin này gây ____(3)____ bộ nhớ lưu trữ và có thể dẫn đến tình trạng không ____(4)____ thông tin.

Đáp án:          1. Dư thừa                  2. Trùng lặp

                        3. Lãng phí                4. Nhất quán

 

1.15.   Hãy điền một từ/một cụm từ, cho trước trong khung dưới đây, vào một chỗ trống thích hợp trong đoạn văn bản sau:

khái niệm

khung nhìn

hệ

độc lập

hệ quản trị

(* chỉ sử dụng 3 trong 5 cụm từ đã cho)

Một trong những yêu cầu cơ bản của ___(1)____ cơ sở dữ liệu là nó phải có các cơ chế để đảm bảo yêu cầu về tính ____(2)____ của dữ liệu. Dữ liệu cần phải ____(2)____với các ứng dụng, với bài toán cụ thể, với phương tiện lưu trữ và xử lí. Có hai mức ____(2)____ dữ liệu: ____(2)____ ở mức vật lí và ____(2)____ ở mức khái niệm. ____(2)____  ở mức ____(3)____ làm cho việc thay đổi dữ liệu ở mức ____(3)_____ không ảnh hưởng lớn đến chương trình ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu này, đặc biệt là khai thác ở mức khung nhìn.

Đáp án:          1. Hệ               2. Độc lập     

                        3. Khái niệm

 

1.16.   Một trong những yêu cầu của hệ cơ sở dữ liệu là nó phải cho cơ sở mọi dữ liệu trong nó đều phải đảm bảo tính độc lập. Phân biệt sự khác nhau giữa độc lập ở mức vật lí và và độc lập ở mức khái niệm.

Trả lời:

-     Độc lập ở mức vật lí đảm bảo cho việc: Những thay đổi ở mức vật lí, của cơ sở dữ liệu, không làm ảnh hưởng đến chương trình ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu, và người dùng cũng không cần thay đổi các tương tác giữa họ với cơ sở dữ liệu.

-     Độc lập ở mức khái niệm đảm bảo cho việc: Những thay đổi khái niệm, của cơ sở dữ liệu, khung làm ảnh hưởng đến chương trình ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu.

 

1.17.   Một cơ sở dữ liệu chứa trong nó những thông tin nào? Cho ví dụ?

Trả lời:

Một cơ sở dữ liệu chứa hai thông tin chính: Cấu trúc của cơ sở dữ liệu và thông tin/dữ liệu chứa trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ: Xem cơ sở dữ liệu lưu trữ hồ sơ học sinh sau đây:

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Giới tính

Đoàn viên

Địa chỉ

1

Nguyễn Vũ    Anh

12/12/91

Nữ

C

 

2

Trần Anh        Tuấn

22/07/90

Nam

K

 

3

Lê Tuấn          Anh

12/12/91

Nam

C

 

4

Lê Trần           Tấn

14/11/91

Nam

K

 

5

Tống Phước   Anh

02/04/90

Nam

K

 

6

Phạm Thị       Cúc

23/04/90

Nữ

C

 

...

...

...

...

...

...

70

Trần                Anh

17/10/91

Nam

C

 

            Trong đó:

-     Cấu trúc cơ sở dữ liệu: Cho biết cơ sở dữ liệu này gồm các Trường (cột) như Họ và Tên; Ngày sinh; Giới tính; Đoàn viên và Địa chỉ. Ngày sinh chỉ chứa dữ liệu dạng ngày tháng; Giới tính chỉ có thể là Nam hoặc Nữ; Đoàn viên chỉ có thể là Có hoặc Không; Địa chỉ là dữ liệu kiểu xâu kí tự, dài không quá 40 kí tự;...

-     Thông tin chứa trong cơ sở dữ liệu: Đó chính là thông tin về thuộc tính (Họ và Tên; Ngày sinh;...) của mỗi học sinh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu trên chứa thông tin về thuộc tính của 6 học sinh, hay gồm 6 bản ghi (6 dòng trong bảng).

            Thông tin chứa trong cơ sở dữ liệu được đưa vào cơ sở dữ liệu sau khi cấu trúc cơ sở dữ liệu đã được tạo lập. Thông thường, người dùng cơ sở dữ liệu chỉ có thể cập nhật và khai thác thông tin chứa trong cơ sở dữ liệu, chỉ có người quản trị cơ sở dữ liệu mới có thể thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu.

 

1.18.   Xuất phát từ đâu mà người ta xây dựng cơ sở dữ liệu mà nó có thể thể hiện ở ba mức: Mức vật lí; Mức khái niệm; Mức khung nhìn?

Trả lời:

Từ một cơ sở dữ liệu, nhưng với những người dùng khác nhau, do sự hiểu biết về cơ sở dữ liệu khác nhau, do nhu cầu tìm hiểu và khai thác cơ sở dữ liệu khác nhau, nên họ muốn nhìn cơ sở dữ liệu ở những khía cạnh khác nhau, ở những dạng thể hiện khác nhau,... Do là lí do mà hệ cơ sở dữ liệu muốn đưa đến cho người dùng một cơ sở dữ liệu với ba mức thể hiện khác nhau: Mức vật lí, mức khái niệm, mức khung nhìn, để phục vụ cho các đối tượng người dùng khác nhau. Cụ thể:

-     Người dùng là chuyên gia tin học muốn nhìn cơ sở dữ liệu ở mức vật lí để thấy được cơ sở dữ liệu có kích thước là bao nhiêu, được lưu trữ ở vùng nhớ nào,...

-     Người dùng là người lập trình ứng dụng muốn nhìn cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm, vì họ không cần biết cơ sở dữ liệu được lưu trữ như thế nào, họ chỉ cần biết dữ liệu nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, chúng có quan hệ với nhau như thế nào,...

-     Người dùng là người khai thác cơ sở dữ liệu muốn nhìn cơ sở dữ liệu ở mức khung nhìn, vì cái mà họ cần là những thông tin có được từ dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu (ở mức khái niệm).       

 

1.19.   Thông tin nào sau đây không nhất thiết phải đưa vào cơ sở dữ liệu để quản lí thông tin về điểm của học sinh trường trung học phổ thông: Phương tiện đến trường; Thi vào ĐH, Cao đẳng hay Trung cấp; Ngày sinh; Địa chỉ nhà ở.

Trả lời:

Đó là: Phương tiện đến trường & Thi vào ĐH, Cao đẳng hay Trung cấp. Vì hai thông tin này không nói lên được đặc điểm của học sinh, không thể hiện sự khác biệt giữa các học sinh, không phục vụ cho mục đích lưu trữ và khai thác thông tin (Phương tiện đến trường) và không có ý nghĩa tại thời điểm hiện tại (Thi vào ĐH, Cao đẳng hay Trung cấp).

 

1.20.   Trongcơ sở dữ liệu, các bản ghi của tệp dữ liệu đều có cấu trúc như nhau nhưng kích thước của nó có thể khác nhau. Điều này đúng hay sai? Giải thích?

Trả lời:

Điều này sai (hay chính xác hơn là chỉ đúng một nữa).

Tất cả bản ghi trong cơ sở dữ liệu đều phải có cấu trúc như nhau vì cấu trúc của cơ sở dữ liệu được tạo lập trước sau đó mới tiến hành nhập thông tin về bản ghi về cơ sở dữ liệu.

Vì cấu trúc các bản ghi giống nhau nên kích thước của các bản ghi là bằng nhau. Ví dụ: Nếu trong cấu trúc cơ sở dữ liệu quy định trường (cột/thuộc tính) Họ và Tên có kích thước là 20byte (20 kí tự ASCII) thì cho dù sau này xâu dữ liệu họ tên nhập vào chỉ có 15 kí tự thì quản trị hệ cơ sở dữ liệu cũng thêm vào cho đủ 20 kí tự. 

 

C. Bài tập tự luyện (Tiết 1.3)

Tu hoc

Từ khóa:

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp