Loading...
Assembly 32 bít – Bài 1: Giới thiệu về Assembly 32 bít và NASM

Assembly 32 bít – Bài 1: Giới thiệu về Assembly 32 bít và NASM

Được sử dụng để giữ mã lệnh (code) của chương trình. Phân đoạn này phải bắt đầu với khai báo global _start, để báo với hệ điều hành (Kernel) vị trí bắt đầu của chương trình là tại đây.

Pascal

C - C++

Java

Tự học lập trình JAVA - Bài 3: Kiểu dữ liệu và Biến

Biến địa phương được tạo khi các phương thức, hàm dựng, hoặc là khối lênh được gọi và biến sẽ bị hủy khi thoát khỏi phương thức, hàm dựng, hoặc...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp