Loading...

1. Cụm từ nào sau đây không phải là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. User management

b. Performance management

c. Security management

d. Configuration management

2. Cụm từ nào sau đây không phải là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Performance management

b. Fault management

c. User management

d. Configuration management

3. Cụm từ nào sau đây không phải là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Accounting management

b. Fault management

c. Group management

d. Configuration management

4. Cụm từ nào sau đây không phải là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Performance management

b. Load balancing management

c. Fault management

d. Security management

5. Cụm từ nào sau đây không phải là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Network management

b. Performance management

c. Security management

d. Accounting management

6. Cụm từ nào sau đây là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. User management

b. Network security management

c. Security management

d. Device management

7. Cụm từ nào sau đây là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Load balancing management

b. Network management

c. Auditing management

d. Acouting Security management

8. Cụm từ nào sau đây là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Configuration management

b. Network Configuration management

c. Auditing management

d. Web Security management

9. Cụm từ nào sau đây là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Network Configuration management

b. Preformance management

c. Auditing management

d. Load balancing management

10. Cụm từ nào sau đây là tên của một lĩnh vực trong công tác quản trị mạng:

a. Network Configuration management

b. Load balancing management

c. Fault management

d.Configuration fault management

11. Trong công tác network management: Tiến trình performance nanagement bao gồm các giai đoạn:

a. Thu thập dữ liệu hiệu năng; Phân tích dữ liệu; Thiết lập các ngưỡng hiệu năng cho các giá trị quan trọng.

b. Thiết lập các ngưỡng hiệu năng cho các giá trị quan trọng; Thu thập dữ liệu hiệu năng; Phân tích dữ liệu.

c. Thu thập dữ liệu hiệu năng; Phân tích dữ liệu; Thiết lập báo cáo hiệu năng về các giá trị quan trọng.

d. Thu thập dữ liệu hiệu năng; Phân tích hiệu năng; Thiết lập các ngưỡng hiệu năng cho các giá trị quan trọng.

12. Trong công tác network management: Tiến trình performance nanagement bao gồm các nhiệm vụ:

a. Thu thập dữ liệu hiệu năng; Phân tích dữ liệu; Báo cáo kết quả.

b. Thu thập dữ liệu hiệu năng; Phân tích dữ liệu; Thiết lập các ngưỡng hiệu năng.

c. Thu thập dữ liệu; Phân tích dữ liệu; Thiết lập báo cáo hiệu năng về các giá trị quan trọng.

d. Thu thập dữ liệu; Phân tích hiệu năng; Thiết lập các ngưỡng hiệu năng.

13. Trong công tác network management: Nhiệm vụ của configuration nanagement là:

a. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của devices, netwok, hardware, printer

b. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của devices, netwok, sofware, computer

c. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của computer, netwok, sofware, hardware

d. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của devices, netwok, hardware, sofware

14. Trong công tác network management: Hệ thống configuration nanagement lưu trữ thông tin cấu hình của các đối tượng theo dõi vào:

a. Tập tin cơ sở dữ liệu

b. Tập tin cấu hình

c. Tập tin hệ thống

d. Tập tin dự phòng

15. Trong công tác network management: Quá trình security management liên quan đến:

a. Định danh tài nguyên nhạy cảm

b. Quyết định các ánh xạ giữa tài nguyên nhạy cảm với các nhóm user

c.Theo dõi việc sử dụng tài nguyên nhay cảm của user

d. Tất cả

16. Trong công tác network management: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc lĩnh vực security management:

a. Định danh tài nguyên nhạy cảm

b.Quyết định các ánh xạ giữa tài nguyên nhạy cảm với các nhóm user

c.Thu thập thông tin bảo mật mạng

d.Theo dõi việc sử dụng tài nguyên nhay cảm của user

17. Trong công tác network management: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc lĩnh vực configuration nanagement:

a. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của devices,…

b. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của sofware,…

c. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của security device,…

d. Theo dõi và thu thập thông tin cấu hình của netwok,…

18. Trong công tác network management: Mục tiêu của accouting nanagement là:

a.Tối ưu việc sử dụng tài nguyên phần cứng

b.Tối ưu việc sử dụng tài nguyên phần mền

c.Tối ưu việc sử dụng tài nguyên mạng

d.Tối ưu việc sử dụng tài nguyên nhạy cảm trên mạng

19. Mô hình quản trị mạng gồm 5 lĩnh vực được đưa ra bởi:

a. ISO

b. OSI

c. IEEE

d. VNIC

20. Các hệ thống quản trị mạng được xây dựng trên nền giao thức:

a. ICMP

b. SNMP

c. SMTP

d. SFTP

21. Mô hình quan hệ chức năng nào sau đây được sử dụng trong các hệ chương trình quản trị mạng:

a. Agemt/Management

b. Peer – to – Peer

c. Client/Server

d. Point – to – Point

22. SNMP có các lệnh cơ sở, đó là:

a. Read, Write, Trap

b. Read, Write, Send

c. Read, Write, Send Message

d.Read, Write, Resend

23. Các thành phần cơ sở của một hệ thống network management dựa trên SNMP bao gồm:

a. Managed device, Management device và NMSs

b. Managed device, Agent và NMSs

c. Management device, Agent và NMSs

d. Managed device, Network và NMSs

24. Trong hệ thống network management dựa trên SNMP, thành phần Agent được thường trú (đặt) ở:

a. Managed device

b. Network

c. NMSs

d. Managed objects

25. Trong hệ thống network management dựa trên SNMP, phát biểu nào sau đây là không đúng về MIB:

a. MIB là tập thông tin được tổ chức theo mô hình phân cấp

b. MIB là tập thông tin được tổ chức theo mô hình dạng cây

c. MIB được truy cập bằng cách sử dụng các giao thức quản trị mạng như là SNMP

An ninh mạng

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp