Loading...

Để chèn dữ liệu vào các table MySQL ta sử dụng câu lệnh truy vấn INSERT INTO. Câu lệnh này có thể thực hiện tại dấu nhắc mysql> hoặc trong các script PHP.

Cú pháp:

INSERT INTO table_name (field1, field2,...fieldN)  VALUES (value1, value2,...valueN );

Tác dụng:

Lệnh được sử dụng để thêm một record mới vào table <table_name> của một cơ sở dữ liệu MySQL đang được mở. Các giá trị <value1>, <value2>,… sẽ được ghi vào các field tương ứng: <field1>, <field2>,... Các <value> phải có kiểu dữ liệu tương ứng với kiểu của <field> mà nó được ghi vào.

Nếu value là một string thì ta phải sử dụng cặp dấu nháy đơn (‘, ‘) hoặc nháy kép (“, ”) để bọc nó lại.

1. Thực hiện lệnh INSERT tại dấu nhắc mysql>:

Để chèn thêm 3 record vào table tutorial_tbl (gồm 3 field: tutorial_title, tutorial_author, submission_date) của cơ sở dữ liệu tutorials ta có thể thực hiện nhau sau:

------------------------------------------------------

root@ubuntu# mysql -u root -p password;

Enter password:*******

mysql> use TUTORIALS;

Database changed

mysql>

mysql> INSERT INTO tutorials_tbl

->(tutorial_title, tutorial_author, submission_date)

->VALUES

->("Learn PHP", "John Poul", NOW());

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>

mysql> INSERT INTO tutorials_tbl

->(tutorial_title, tutorial_author, submission_date)

->VALUES

->("Learn MySQL", "Abdul S", NOW());

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>

mysql> INSERT INTO tutorials_tbl

->(tutorial_title, tutorial_author, tutorial_author)

->VALUES

->("JAVA Tutorial", "Sanjay", '2013-05-06');

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>

-------------------------------------------------------

Record thứ nhất có field: tutorial_title = “Learn PHP”; tutorial_author = “John Poul” và tutorial_author = NOW().

Hàm Now() được sử dụng để lấy ngày-tháng-năm hiện tại của hệ thống.

2. Thực hiện lệnh INSERT trong scipt PHP:

Trong trường hợp này ta sử dụng câu lệnh INSERT INTO trong hàm mysql_query():

--------------------------

<html>

<head>

<title>Add New Record in MySQL Database</title>

</head>

<body>

//----------

<?php

If (isset($_POST['add']))

{

$dbhost = 'localhost:3036';

$dbuser = 'root';

$dbpass = 'a123456789z';

$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);

If (! $conn )

{

die('Could not connect: ' . mysql_error());

}

//---------------------------------------------------

If (! get_magic_quotes_gpc() )

{

$tutorial_title = addslashes ($_POST['tutorial_title']);

$tutorial_author = addslashes ($_POST['tutorial_author']);

}

else

{

$tutorial_title = $_POST['tutorial_title'];

$tutorial_author = $_POST['tutorial_author'];

}

$submission_date = $_POST['submission_date'];

//-------------------------------------------------------------

$sql = "INSERT INTO tutorials_tbl ".

"(tutorial_title,tutorial_author, submission_date) ".

"VALUES ".

"('$tutorial_title','$tutorial_author','$submission_date')";

mysql_select_db('TUTORIALS');

$retval = mysql_query( $sql, $conn );

If (! $retval )

{

die('Could not enter data: ' . mysql_error());

}

echo "Entered data successfully\n";

mysql_close($conn);

}

else

{

?>

----------------

<form method="post" action="<?php $_PHP_SELF ?>">

<table width="600" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">

<tr>

<td width="250">Tutorial Title</td>

<td>

<input name="tutorial_title" type="text" id="tutorial_title">

</td>

</tr>

<tr>

<td width="250">Tutorial Author</td>

<td>

<input name="tutorial_author" type="text" id="tutorial_author">

</td>

</tr>

<tr>

<td width="250">Submission Date [yyyy-mm-dd]</td>

<td>

<input name="submission_date" type="text" id="submission_date">

</td>

</tr>

<tr>

<td width="250"> </td>

<td> </td>

</tr>

<tr>

<td width="250"> </td>

<td>

<input name="add" type="submit" id="add" value="Add Tutorial">

</td>

</tr>

</table>

</form>

<?php

}

?>

</body>

</html>

------------

Điểm cần lưu ý nhất của bài này là cách cấu tạo câu lệnh INSERT INTO, ở đây các value được lấy từ giá trị các biến, mà giá trị của biến lấy từ các hộp trên form, thông qua phương thức POST.

Đây cũng chính là lý do mà các biến: '$tutorial_title', '$tutorial_author', '$submission_date' phải được bọc trong cặp dấu nhấy đơn.

Tự học

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp