Loading...

1. Hàm SUM

Hàm Sum được sử dụng để tính tổng của các field (trường) trong các record khác nhau. Nó thường được sử dụng trong câu lệnh Select để tính tỏng giá trị của một trường số (kiểu number) của các record thỏa mãn điều kiện nào đó.

Ví dụ 1:

mysql> SELECT * FROM BanHang;                  

Lệnh này được sử dụng để, liệt kê ra tất cả các record trong table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql> SELECT SUM(SoLuong) FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra tổng giá trị chứa ở trường SoLuong của table BanHang.

Ví dụ 3:

mysql> SELECT MaHang, SUM(SoLuong)

            -> FROM BanHang GROUP BY MaHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra tổng số lượng (SUM(SoLuong)) hàng đã bán ra theo từng mặt hàng (GROUP BY MaHang), xét với tất cả record trong table BanHang.

Kết quả in ra gồm 2 cột: Mã hàng (MaHang) và Số lượng (SUM(SoLuong).

Như vậy, trong table BanHang có bao nhiều mặt hàng xuất hiện (có bán), mỗi mặt hàng có thể xuất hiện nhiều hơn một lần, thì kết quả có bấy nhiêu dòng.

Điểm khác biệt của lệnh Select ở đây là, nó sử dụng thêm từ khóa Group by: Để gộp nhóm các mặt hàng có có cùng MaHang.

Trong lệnh này, hàm SUM được sử dụng để tính tổng theo nhóm.

2. Hàm MAX/MIN

Hàm Max (hàm Min) được sử dụng để tìm ra một record mà giá trị tại một trường (được chỉ định) của nó là lớn nhất (nhỏ nhất) so với các record còn lại (xét trên cùng trường).

Ví dụ 1:

mysql> SELECT MAX(SoLuong) FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tìm và in ra giá trị lớn nhất, trong số các giá trị chứa ở trường SoLuong của table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql> SELECT MaHang, NgayBan, MAX(SoLuong)

-> FROM BanHang GROUP BY MaHang;

Tương tự lệnh trên, nhưng tìm lớn nhất theo từng nhóm mặt hàng (GROUP BY MaHang). Kết quả in ra gồm: Mã hàng, Ngày bán và Số lượng (lớn nhất).

Ví dụ 3:

mysql> SELECT MIN(SoLuong) MinSL,

->MAX(SoLuong) MaxSL

-> FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tìm và in ra giá trị nhỏ nhất (trả về ở biến MinSL) và lớn nhất (MaxSL), trong số các giá trị chứa ở trường SoLuong của table BanHang.

3. Hàm AVERAGE

Hàm AVG được sử dụng để tìm ra giá trị trung bình chứa tại một trường số của một tập record nào đó.

Ví dụ 1:

mysql> SELECT AVG(SoLuong)

            -> FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra trung bình cộng số lượng (AVG(SoLuong)) hàng được bán ra, tất cả mặt hàng, từ table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql> SELECT MaHang, AVG(SoLuong)

-> FROM BanHang GROUP BY MaHang;

Lệnh này được sử dụng để, tính và in ra trung bình cộng số lượng (AVG(SoLuong)) hàng được bán ra theo từng mặt hàng (GROUP BY MaHang) từ table BanHang.

4. Hàm COUNT

Hàm Count được sử dụng để đếm số lượng record trong một table thỏa mã điều kiện nào đó.

Ví dụ 1:

mysql>SELECT COUNT(*) FROM BanHang;

Lệnh này được sử dụng để, đếm và in ra số lượng record có trong table BanHang.

Ví dụ 2:

mysql>SELECT COUNT(*) FROM BanHang WHERE MaHang = "TV001";

Lệnh này được sử dụng để, đếm và in ra số lượng record trong table BanHang mà trường MaHang = “TV001” (có bao nhiêu lần bán mặt hàng có mã là “TV001”).

Tự học

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp