Loading...

Có hai cách để nạp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL từ một tập tin backup đã chuẩn bị trước: Sử dụng lệnh Load data và chương trình tiện ích mysqlimport.

Transaction (giao dịch) là một nhóm, có thứ tự, các hoạt động thao tác trên cơ sở dữ liệu, nhưng được xem như một đơn vị thao tác duy nhất. Vì thế, một transaction sẽ không được xem là thành công khi chỉ cần một thao tác đơn nào đó trong nó không hoàn thành. Trong trường hợp này, transaction được xem là thất bại (giao dịch không thành công). Trong thực tế người ta thường gộp nhiều câu lệnh SQL vào một nhóm (group) và rồi thực hiện tất cả chúng với nhau như là một phần của một transaction.

Lệnh ALTER của MySQL rất hữu dụng khi ta cần thay đổi một số thuộc tính cũng như cấu trúc của các table. Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng lệnh ALTER:

Trong các ví dụ trên ta chỉ lấy dữ liệu từ một table, nhưng trong thực tế yêu cầu kết xuất dữ liệu đòi hỏi chúng ta phải lấy (tổng hợp) dữ liệu từ nhiều table khác nhau, các table này có thể, hoặc không, được thiết lập quan hệ dữ liệu trước đó. Trong trường hợp này ta vẫn sử dụng câu lệnh Select như thông thường, nhưng lưu ý đến sự kết nối (join) dữ liệu giữa hai table. 

Trong bài này chúng ta xem cách sử dụng của một từ khóa (mệnh đề) nữa của câu lệnh Select, đó là: ORDER BY. Với từ khóa này, dữ liệu kết quả của câu lệnh Select sẽ được sắp xếp theo chiều tăng dẫn hoặc giảm dần của một, hoặc nhiều, trường (field) được chỉ định.

Hàm Sum được sử dụng để tính tổng của các field (trường) trong các record khác nhau. Nó thường được sử dụng trong câu lệnh Select để tính tỏng giá trị của một trường số (kiểu number) của các record thỏa mãn điều kiện nào đó. Hàm Max (hàm Min) được sử dụng để tìm ra một record mà giá trị tại một trường (được chỉ định) của nó là lớn nhất (nhỏ nhất) so với các record còn lại (xét trên cùng trường).

Tác dụng của lệnh này: Field1 được gán bằng giá trị mới new-value1, field2 được gán bằng giá trị mới new-value2,… Tất nhiên, chỉ với các field của các record thỏa mãn điều kiện logic sau Where… Clause. Như vậy, lệnh Update thường được sử dụng để cập nhật, tính toán dữ liệu cho một tập record thỏa mãn điều kiện nào đó.

Như đã thấy, nếu sử dụng mệnh đề Where một cách độc lập thì chúng ta chỉ có thể chỉ ra một điều kiện chính xác, ví dụ: Where Holot = “Nguyễn”: Field Holot của record phải là “Nguyễn”. Do đó, nếu muốn chỉ ra một điều kiện có tính tương đối thì ta phải sử dụng kết hợp với mệnh đề Like, ví dụ: Where Holot Like “Nguyễn%”: Chỉ cần field Holot của record bắt đầu là “Nguyễn” là được.

Trong bài trên, ta đã biết câu lệnh truy vấn SELECT được sử dụng để nhận tập record từ các table trong cơ sở dữ liệu. Với mệnh đề điều kiện Where ta có thể chỉ lấy ra các record thỏa mãn điều kiện đã chỉ ra (dùng mệnh đề Where để lọc kết quả). Tức là, ta sử dụng mệnh để Where để chỉ ra điều kiện chọn để chọn ra các record thỏa yêu cầu. Ở đây ta có thể sử dụng điều kiện đơn hoặc kết hợp nhiều điều kiện với nhau (sử dụng thêm các toán tử logic AND, OR).

Câu lệnh SQL SELECT được sử dụng để nhận (fetch) dữ liệu từ một table, hoặc nhiều table liên kết, từ cơ sở dữ liệu MySQL . Ta có thể thực hiện lệnh này tại dấu nhắc mysql> hoặc trong các script PHP.

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ý phá hủy các liên kết sẽ bị ngăn chặn. Và, người sử dụng cũng không thể nhập vào cột khóa ngoại một giá trị mà giá trị đó không xuất hiện ở cột khóa chính mà khóa này trỏ tới (không thể nhập điểm cho một sinh viên, vào table DiemSV, mà mã của họ không xuất hiện ở cột MaSV ở table HSSV). 

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp